Aktualności

12.03.2021

Skorzystaj z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Czy wiesz, że na szkolenia Akademia Bezpieczeństwa możesz pozyskać fundusze w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego ?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) finansuje kształcenie pracowników, by mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Wybór instytucji edukacyjnej, na którą przyznawane są środki z KFS należy do pracodawcy. Wielu naszych klientów przeszkoliło u nas swoich pracowników otrzymując na ten cel środki z KFS.

Akademia Bezpieczeństwa spełnia wymagania KFS

Akademia Bezpieczeństwa świadczy usługi szkoleniowe zgodnie z wymogami stawianymi przez KFS:

·        posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

·        przedmiotem wykonywanej działalności są usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

·        po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest zgodny z wymogami urzędów.

Kto może skorzystać?

O wsparcie finansowe z KFS mogą wystąpić pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

W każdym roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określa priorytety, według których przyznawane są środki KFS na kształcenie. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z nich.

Jaka może być wysokość dofinansowania?

W ramach KFS pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie od 80 do 100 % kosztów szkolenia siebie i swoich pracowników.

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

Pracodawca składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Pamiętaj, by wniosek był jak najbardziej aktualny - wydrukuj go krótko przed wizytą w urzędzie. Zdarza się, że wprowadzane są niewielkie zmiany w formularzach, i jeśli Twój wniosek został wypełniony na nieaktualnym formularzu, może z tego powodu zostać odrzucony. 

Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru. Warto zatem śledzić strony internetowe właściwych Urzędów Pracy.

Pracodawca dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Uwaga! Najbliższy nabór w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku startuje 15 - 25 marca 2021

Więcej informacji o aktualnym naborze w Gdańsku znajdziesz pod linkiem: https://bit.ly/3bDQNJK

 

 

Źródło informacji: https://wupgdansk.praca.gov.pl/kfs

wstecz